Parafia pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze

  • Jeżeli kto ma dar przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. (1 P4,11)
  • Absterget Deus omnem lacrimam ab oculis - i otrze Bóg z ich oczu wszelką łzę. (Apokalipsa wg św. Jana - 2138)
  • Jeśli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. (J 8,31 - 32 - 4594)
  • Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. (Mt 7, 7 - 8 - 6712)
  • Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. (Rdz 1,4 - 10770)
  • W ustach grzesznika hymn pochwalny nie jest stosowny, ponieważ nie od Pana pochodzi. (Syr 15,9 - 11746)
Caritas100x100

 C A R I T A S

Dyżury w każdy wtorek

w godz. 1600 - 1630
Salka przy plebanii

(Opiekun: ks. Proboszcz Mirosław Maciejewski)

Chor100x100

  

C H Ó R
P A R A F I A L N Y

Spotkania:
wtorek, 
godz. 1830
Kościół Dolny

(Kierownik artystyczny: Maciej Ogarek)

  

Domowy Kościół

 

D U S Z P A S T E R S T W O
A K A D E M I C K I E

Spotkania:
środa, godz. 1900
Salka przy plebanii

(Opiekun: ks. Mariusz Łuszczek)

 

Duszpasterstwo nauczycieli ZG

 

 D U S Z P A S T E R S T W O

N A U C Z Y C I E L I
I  PRACOWNIKÓW  OŚWIATY

(Opiekun: ks. Mariusz Łuszczek)

DK100x100

 R U C H

D O M O W Y  K O Ś C I Ó Ł

Spotkania:
raz w m-cu.
(Opiekun: ks. Mariusz Łuszczek)

KIK100x100

 

K L U B
I N T E L I G E N C J I
K A T O L I C K I E J

Spotkania:
wtorek, godz. 1900
Salka przy pebanii

(Asystent: ks. Proboszcz Mirosław Maciejewski)

Ministranci

 

L I T U R G I C Z N A
S Ł U Ż B A
O Ł T A R Z A

(ministranci i lektorzy)

Spotkania:

II, IV sobota m-ca, godz. 1100

(Opiekun: ks. Michał Płończak)

 Szafarze grafika cr

 

 

N A D Z W Y C Z A J N I
S Z A F A R Z E
K O M U N I I   Ś W.

Spotkania:
drugi czwartek m-ca, godz. 1900


Kaplica na plebanii


Spotkania poprzedzone

Mszą św. o godz. 1830

(Opiekun: ks. Mariusz Łuszczek)

RM100x100

 

 

K O Ł O
R A D I A   M A R Y J A


Spotkanie poprzedzone jest:

815 - Modlitwa różańcowa

900 Msza św.

po Mszy św. spotkanie formacyjne

w salce Koła Radia Maryja.

(Opiekun: ks. Michał Płończak) 

Wspólnoty Parafialne Margaretka

 

 

A P O S T O L A T
M A R G A R E T K A

Spotkania:

I czwartek m-ca, godz. 1745

 (Opiekun: ks. Mariusz Łuszczek)

Żywy Różaniec

 

 

W S P Ó L N O T A
Ż Y W E G O
R Ó Ż A Ń C A

Spotkania:

I sobota m-ca, godz. 745

(Opiekun: ks. Proboszcz Mirosław Maciejewski)

 Odnowa w Duchu Świętym


O D N O W A
W   D U C H U   Ś W I Ę T Y M

Spotkania:

czwartek, godz. 1900

Salka przy plebanii

Spotkania poprzedzone
Mszą św. o godz. 1830

Caritas100x100 Chor100x100 Domowy Kościół DK100x100 KIK100x100 KSM100x100 Ministranci RM100x100 Wspólnoty Parafialne Margaretka Żywy Różaniec  Odnowa w Duchu Świętym
© 2016-2019 Zbawiciel - Zielona Góra. All Rights Reserved.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information